Home

Preventie contrastnefropathie

Preventie van contrastnefropathie Nederlands Tijdschrift

Men spreekt van contrastnefropathie als het serumcreatinine na de contrasttoediening > 25% of > 44 µmol/l stijgt en er geen andere verklaring voor deze stijging is.2 Ter preventie van contrastnefropathie ondergaan in Nederland jaarlijks ongeveer 218.000 patiënten preventieve hydratie bij CT of andere beeldvormende procedures en radiologische interventies Jodiumhoudende contrastvloeistoffen worden ingezet bij beeldvormende procedures en radiologische interventies. Een bekende bijwerking van contrastvloeistoffen is contrastnefropathie, een acute achteruitgang van de nierfunctie die 2-5 dagen na intravasculaire contrasttoediening optreedt. Bij patiënten met een hoog risico op contrastnefropathie wordt. De maatschappelijke gevolgen van het opnemen van het korte NaHCO 3 -regime in een nieuwe richtlijn over preventie van contrastnefropathie bij gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen zijn potentieel groot. Bij 130.000 CT-scans per jaar kan de jaarlijkse kostenbesparing voor preventieve hydratie oplopen tot een geschatte 60 miljoen euro

Preventie van contrastnefropathie In hun artikel tijd voor nuance in nieuwe richtlijn stellen Kooiman en collega's in hun conclusie dat overwogen zou moeten worden het dwingende karakter tot advies van prehydratie in patiënten die contrast krijgen toegediend heroverwogen dient te worden Dit lijkt nu te gelden voor hydratie ter voorkoming van contrastnefropathie bij patiënten met een verminderde nierfunctie (dat wil zeggen: een geschatte klaring van 30-60 ml/min per 1,73 m 2). Contrastnefropathie wordt gedefinieerd als een stijging van de serumcreatinineconcentratie met > 25% of > 44 µmol/l ten opzichte van de uitgangswaarde binnen 2-6 dagen na contrasttoediening.

Samenvatting beleid t.a.v. preventie contrastnefropathie De eGFR (bepaald volgens de CKD-EPI formule) moet > 30 ml zijn en is geldig: maximaal 7 dagen bij een acuut zieke patiënt, inclusief klinische patiënten; of bij een patiënt met een verergering van een chronische ziekte. maximaal 3 maanden bij een eGFR < 45 ml/min/1,73m2 Contrastnefropathie Print . Het UMCG volgt -op grond van wetenschappelijke overwegingen- een wat liberaler beleid dan veel andere ziekenhuizen als het gaat om maatregelen ter preventie van contrastnefropathie ten gevolge van het gebruik van röntgencontrastmiddelen. Indien uw. Contrastnefropathie: 2,3% •Dialyse: 0,3% 3Kooiman J, Seth M, Nallamothu BK, et al. Association between acute kidney injury and in-hospital mortality in patients undergoing percutaneous coronary interventions. Circ Cardiovasc Interv. 2015; 8: e00221 Het VMS-programma preventie contrastnefropathie is inmiddels in diverse ziekenhuizen ingevoerd en wordt in de overige ziekenhuizen voorbereid. De praktische consequenties ervan worden nu in volle omvang zichtbaar. We kunnen nu dus de voor- en nadelen onder de loep nemen

In de tabel 'Maatregelen ter preventie van contrastnefropathie' wordt aangeraden om, wanneer er onvoldoende tijd is, acetylcysteïne intraveneus te geven in een dosis van 150 mg/kg in 30 min gevolgd door dezelfde dosis toegediend gedurende 4 uur. Een intraveneuze toediening van 150 mg/kg in 30 min is niet onschuldig Preventie van contrastnefropathie - Kernboodschap. Klik hier om naar de kernboodschap over de belangrijkste aanpassingen te gaan. Let wel: Raadpleeg KMS (op het intranet van het Erasmus MC) voor het volledige protocol • Bijv. ook over beleid bij niertransplantatiepatiënten, dialysepatiënten en metformine gebruik Contrastpoli: spreekuur preventie contrastnefropathie Uw specialist heeft u doorverwezen voor een radiologisch onderzoek waarbij een contrastmiddel wordt gebruikt (contrastonderzoek). Dit contrastmiddel is nodig om uw organen en bloedvaten goed in beeld te kunnen brengen. Het contrastmiddel is een extr Preventie van contrastnefropathie Het risico op het ontwikkelen van contrast- nefropathie kan worden verlaagd door hoogrisicopatiënten voorafgaand aan het onderzoek te identificeren en de juiste maat- regelen te nemen

Dit heet contrastnefropathie. Wanneer iemand een verhoogd risico op contrastnefropathie heeft, dan zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen mogelijk om vermindering van de nierfunctie te voorkomen. Op de polikliniek contrastnefropathie worden mensen gescreend door een verpleegkundig specialist die voorzorgsmaatregelen afspreekt Hepatitis C preventie, diagnose en behandeling bij chronische nierinsufficientie, update . HIV en nierziekten, 2016. Jicht, NVR 2013. Moment van starten en dosering van CRRT, NVIC 2012. Nierstenen, NVU 2014. Palliatieve zorg bij nierfalen, 2017. Renale bijwerkingen van chronisch lithiumgebruik, 2013

Preventie van contrastnefropathie; richtlijnen vanuit de afdeling Nefrologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150(5), 272-273 In 2007, a national guideline was issued in the Netherlands to prevent contrast-induced nephropathy. This guideline recommended preventive hydration with 0.9% NaCl in patients with reduced estimated glomerular filtration rate (eGFR 30-69 ml/min/1.73 m 2) prior to administration of contrast.The recent AMACING study compared hydration versus no hydration, and found that hydration did not prevent.

e-Xpert VMS: Voorkomen van nierinsufficiëntie

Bicarbonaat ter preventie van contrastnefropathie

Ik onderschrijf de oproep van collega Gansevoort c.s. om het programma preventie contrastnefropathie aan te passen (MC 40/2010: 2089).Er is absoluut aandacht nodig voor patiënten met een hoog risico op contrastnefropathie om in principe vermijdbare schade te voorkomen Algemeen. Uw behandelend arts heeft voor u een radiologie onderzoek aangevraagd waarbij contrasttoediening via de bloedvaten nodig is. U heeft echter in het verleden een allergische reactie op het contrastmiddel doorgemaakt Patientinformatie m.b.t. richtlijn Preventie contrastnefropathie (post contrast acute nierschade) Deze richtlijn bevat de volgende onderwerpen: 1. Voorkomen (preventie) van post-contrast acute nierschade 2. Gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen bij patiënten met diabetes type 2, die metformine gebruiken 3 contrastnefropathie worden zo nodig ge-post-hydreerd (zie KMS document Preventie Contrastnefropathie). Strokelab (Na, K, Kreat, glucose, totaal cholesterol, LDL, HDL, Hb, Ht, MCV, trombocyten, leukocyten, CRP) en ECG (ritme- of geleidingsstoornissen, recent of acuut myocardinfarct, linker ventrikel-hypertrofie) ka Preventie van contrastnefropathie: een wankelend dogma een electieve interventie met injectie van jodiumhoudende contraststof was voorzien en die een hoog risico liepen op contrastnefropathie gezien de geraamde glomerulusfiltratiesnelheid van 30 tot 59 ml/min./1,73 mm2

Kritiek op preventie contrastnefropathie slecht onderbouwd. Het VMS-programma ter preventie van contrastnefropathie ligt onder vuur. Een groep internisten-nefrologen meent dat de gehanteerde definitie van hoogrisicopatiënten niet deugt. De kritiek komt als donderslag bij heldere hemel en is niet goed onderbouwd Title: Preventie van contrastnefropathie; richtlijnen vanuit de afdeling Nefrologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen: Published in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 150(5), 272 - 273 Preventie Contrastnefropathie (CIN) >Algemene chirurgie >Preventie Contrastnefropathie (CIN) Auteur: J. Sprakel, MD - Laatste update: 20-05-2014. Preventie Contrastnefropathie (CIN) Definitie CIN; Stroomschema; Risico-overwegingen; Acuut hydratieschema; Kort hydratieschema; Standaard klinisch hydratieschema; Eten VMS programma Preventie Contrastnefropathie: identificatie van hoogrisicopatiënten hoog risico eGFR <45 ml/min/1,73m2 eGFR <60 ml/min/1,73m2 en diabetes mellitus eGFR <60 ml/min/1,73m2 en twee of meer andere risicofactoren* M. Kahler of M. Waldenstrom met uitscheiding van lichte ketens in de urin Titel initiatief: Preventieve nefrologische zorg loont (inzending Nationale Patiëntveiligheid Award 2012) Ziekenhuis: Maasstad Ziekenhuis Inleiding Het Maasstad Ziekenhuis geeft patiënten met significante nierschade de juiste nefrologische zorg. Dit doen wij niet alleen door het opvolgen van een landelijk VMS thema, maar ook door onze nefrologische kennis en expertise in te zetten als.

In het kader van de VMS thema's wordt de student in deze module geschoold in het nemen van adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie bij alle (hoog-risico)patiënten. In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: Contrastnefropathie. Contrastnefropathie In het kader van de VMS thema's wordt de student in deze module geschoold in het nemen van adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie bij alle (hoog-risico)patiënten. In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: Contrastnefropathie.

Hydratie ter preventie van contrastnefropathie

Samenvatting beleid t

Meer ligdagen door strengere preventie contrastnefropathie. Volgens het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet een grotere groep risicopatiënten preventief hydratie krijgen om nierschade door contrastmiddelen te voorkomen. Daardoor neemt het aantal ligdagen fors toe, terwijl de klinische voordelen onduidelijk zijn protocol Preventie van contrastnefropathie bij gebruik jodiumhoudende contrastmiddelen beschrijft de juiste handelwijze. Dit protocol is te vinden in het Kwaliteitsinformatiesysteem met de zoekterm: contrastnefropathie. nierinsufficientie@erasmusmc.nl Op weg naar veilige zorg met de veiligheidsthema'

Contrastnefropathie - UMC

Preventie van contrastnefropathie - Kernboodschap. Disclaimer: de hier genoemde IC protocollen zijn de actuele versies. Deze zijn opgesteld binnen de context van het Erasmus MC. De vigerende brondocumenten zijn ten allen tijde te vinden op het Kwaliteits Informatie Systeem (KIS) op het Intranet van het Erasmus MC Aanpassing protocol Jodiumhoudende contrastmiddelen, Preventie van contrastnefropathie bij gebruik : 1. Versoepeling indicatie prehydratie • Grens voor prehydratie naar eGFR < 45 ml/min/1,73m 2 voor intravasculaire (i.v.) toediening van jodiumhoudend contrastmiddel • Geldt voor alle volwassen patiënte

Wat is een allergische reactie op een contrastvloeistof? Wat is een allergische reactie op een contrastvloeistof? Bij bepaalde onderzoeken krijgt u via de bloedbaan contrastvloeistof toegediend om bloedvaten of organen beter af te beelden Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met patiënten die een risico lopen op nierinsufficiëntie door intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. In het kader van de VMS thema's wordt de student in deze module geschoold in het nemen van adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie bij alle (hoog-risico.

Te grondig zoeken naar contrastnefropathie medischcontac

 1. Wanneer u na het lezen van deze folder nog specifieke vragen heeft omdat u dialyse patiënt bent of een niertransplantatie heeft ondergaan dan kunt u nadere informatie vinden in de folder patiënteninformatie m.b.t. richtlijn preventie contrastnefropathie. U kunt ook contact opnemen met uw behandelend arts
 2. dering van CN leiden. Preventie AKI. Ti
 3. e (bij stabiele eGFR: hervatten: 2d) • Pre- en posthydratatie bij eGFR < 45 ml/
 4. Quercetine, een vetoplosbaar (citroen)geel pigment, is een plantaardige stof die behoort tot de flavonolen, een subgroep van bioflavonoïden. Quercetine is een van de belangrijkste en best onderzochte bioflavonoïden en een veelbelovende, veelzijdige fytonutriënt voor de preventie en behandeling van uiteenlopende aandoeningen, waaronder hypertensie, atherosclerose, infectieziekten, diabetes.
 5. COVID-19 heeft de wereld al enige tijd in zijn greep. Sinds de anekdotische bewijzen over trombo-embolische complicaties bij het nieuwe SARS-Cov2-virus, houdt het de gemoederen in 'trombose- en stollingsland' (en daarbuiten) flink bezig
 6. volgens een hydratieschema is essentieel in de preventie van contrastnefropathie bij hoogrisicopatiënten. Validiteit Volgens de deelnemende ziekenhuizen aan de praktijktest geeft deze indicator een goed beeld van de kwaliteit van het zorgproces. De indicator is sterk afhankelijk van het percentage spoedpatiënten in de populatie. Bi

Preventie van contrastnefropathie - Kernboodschap - Erasmus M

De Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies. Deze website van de Federatie Medisch Specialisten maakt gebruik van cookies, hiermee verzamelen we informatie over het gebruik van de website Preventie contrastnefropathie NEE JA Endocarditis profylaxis NEE JA Anafylaxie profylaxis NEE JA Darmvoorbereiding NEE JA PM en/ of defibrillator controle NEE JA ANDERE Bv. antidecubitusmatras PATIENTENKLEVER DATUM OPNAME : UUR : DATUM OPERATIE : REDEN VAN OPNAME : ELECTIEF (SEMI) DRINGEND. 3.6 Preventie contrastnefropathie 9 3.7 Frequentie van opvolging 10 4. Vaccinatiebeleid 10 (klik voor inhoud hoofdstuk) 3 De werkgroep van het LMN Brugge - Oostende - Houtland heeft dit document opgesteld ter ondersteuning van huisartsen in de zorg voor chronische nierinsufficiëntie - patiënten

Hydration to prevent contrast-induced nephropathy Hydratie ter preventie van contrastnefropathie Publication Publication. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Volume 161 p. D2442 In 2007, a national. Tijdens de conferentie wordt u tal van evidence-based interventies rijker rond de identificatie van de hoogrisicopatiënt en de preventie van contrastnefropathie

Contrastpoli: spreekuur preventie contrastnefropathie

 1. drs. D.G. Gerrits. Functie: Radioloog Bereikbaarheid: (053) 487 32 00 BIG Registratie: 0902803560
 2. Surgeryassistant.nl is een website voor en door medici, assistenten in opleiding en geneeskunde-studente
 3. Overleg bij planning van het onderzoek over de te nemen preventieve maatregelen. 2.6 Preventie contrastnefropathie 1. Bij patiënten met een laag risico op contrastnefropathie (normale nierfunctie en geen hartfalen): Geen follow-up van de nierfunctie Geen bijkomende maatregelen, tenzij de patiënt motiveren om voldoende te drinken de avond voor en de dag van de procedure 2
 4. : cave nefrogene systeemfibrose . o l v VE, vrouw 67 j • aanpak ? Fysiopathologisch nadenken ? Ernst - wat als dit misloopt ? Neuropathi

Contrastnefropathie - Maasstad Ziekenhuis Rotterda

Richtlijnen Nederlandse Federatie voor Nefrologi

Samenvatting van de aanbevelingen voor de preventie van contrast nefropathie (CN) bij risico patiënten 1. Specifieke maatregelen verminderen de kans op CN bij risico patiënten (Niveau A). 2. Overweeg bij risico patiënten beeldvorming waarbij geen intravasculair jodiumhoudend röntgencontrast wordt toegediend. 3 patiënteninformatie m.b.t. richtlijn preventie contrastnefropathie. U kunt ook contact opnemen met uw behandelend arts. Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt d

contrastnefropathie. Heeft u een vermin-derde nierfunctie dan loopt u meer risico op contrastnefropathie dan mensen met een normale nierfunctie. Andere aandoeningen, preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, maar overleven Poliklinische hydratie ter preventie van contrastnefropathie. Het betreft thema 6 van het VMS (veiligheids management systeem). UMCG DocPortal protocol: 'Preventie contrastnefropathie' Voor hydratie paspoort: medische oncologie site: http. Contrastnefropathie, preventie: 2005 : Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT) 2006 : Iodiumhoudende contrastmiddelen (voorzorgsmaatregelen) 2007 : Organisatie en werkwijze vd intensive care voor volwassenen: 2006 : Palliatieve sedatie: 2009 : Peri-operatieve cardiale complicaties bij niet-cardiale chirurgie: 2009 : Peroperatieve traject: 201 komen van contrastnefropathie bij patiënten die radiolo - gisch onderzoek met jodiumhoudende contrastmidde-len ondergaan door het identificeren van alle patiënten met een verhoogd risico op contrastnefropathie en het nemen van adequate maatregelen ter preventie van con-trastnefropathie bij alle hoog-risicopatiënten.(7). O

Video: Hydration to prevent contrast-induced nephropathy

Daarnaast is het ook mogelijk om de patiënt naar de poli preventie contrastnefropathie door te verwijzen. Heleen Dekker, themaleider: Als radioloog en aanvrager samen de verantwoordelijkheid dragen voor een correct aanvraagbeleid, verlagen zij het risico op contrastnefropathie en verhogen zij de patiëntveiligheid Interventies 12 2.1 Identificatie van de hoogrisicopatiënt 14 2.2 Algemene maatregelen ter preventie van contrastnefropathie (normaal- en hoogrisicopatiënt) 21 2.3 Specifieke maatregelen ter. 1 aan Factsheets indicatoren Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen Publicatienummer: Versiebeheer Wijzigingen (okt 2009) Eerste versie (concept) (dec 2009) Lay-out conform factsheets andere thema s Toevoegingen o.b.v. praktijktest in begeleidende tekst validiteit en registreerbaarheid Procesindicatoren Percentage patiënten bij wie de. Atrium MC geeft extra aandacht aan risico's contrastnefropathie. Bij contrastonderzoek kan door contrastvloeistof nierschade ontstaan. Daarom wordt al sinds 2003 in het Atrium MC bij patiënten met specifieke medicatie de nodige nadruk gelegd op preventie - Contrastnefropathie. - De risicofactoren voor contrastnefropathie. - De maatregelen en het beleid ter preventie van contrastnefropathie

Voorkom contrastnefropathie VMS thema in uitvoer - PDF

30 Preventie contrastnefropathie Anne-Cornélie de Pont 219 31 Zuur-base-evenwicht Catherine Bouman 223 Preventie en behandeling van infecties 32 Empirisch antibioticabeleid op de intensivecareafdeling Nicole Juffermans en Erik-Jan van Lieshout 233 33 Infectiepreventie en isolatie Frederique Paulus en Nicole Juffermans 239 34 Behandeling van sepsi voorzorgsmaatregelen contrastnefropathie te volgen. Hyperthyreoïdie Screening en/of profylaxe voor hyperthyreoïdie wordt niet aanbevolen. Preventie contrastreactie Bij alle patiënten dient gevraagd te worden naar eventueel eerder opgetreden reacties op jodiumhoudend preventie contrastnefropathie (PAN-infuus) (start PAN-infuus 2 uur voor contrasttoediening Samenvatting Grondslagen van de Marketing Pr. Dr. Bronis Verhage Samenvatting Handboek voor leraren walter geerts Samenvatting Basisboek Facility Management Hoofdstuk 1 t/m 6 Summary Britain for Learners of English James O'Driscoll Samenvatting Van leertheorie naar onderwijspraktijk. Veen, J. van der & Wal, J. van der - Hoofdstukken 1 tot 8 Samenvatting leren en onderwijzen Simon Ettekoven en. Atherectomie: soorten, indicaties, beloop, complicaties. Aterectomie behoort tot de groep van minimaal invasieve percutane ingrepen. Het doel is om het volume van atherosclerotische plaques die het lumen van de bloedvaten vernauwen en de bloedstroom beperken, te verwijderen of te verminderen Pathogenese en preventie van contrastnefropathie - Prof. Dr. B. Meijers; Accreditatie werd aangevraagd. Groeten, Het Forum IG team. Online ticket sales for this event are closed. Username: Password: Remember me Lost your password? Search for: Meest recente berichten

 • Machtiging medische gegevens ouders.
 • Antonov 225 flight schedule 2021.
 • Metro 2033 wiki factions.
 • Funda Maassluis.
 • Verhaal It 2.
 • Take away Berchem.
 • The voice uk judges ricky.
 • Bestaan draken Wikipedia.
 • Adenotonsillectomie wiki.
 • Rey Star Wars parents.
 • NVWA Inspecteur salaris.
 • Eredivisie logo's.
 • Oude Kruidvat luiers.
 • Garagedeuropener kanteldeur.
 • Geobas topografie groep 8 Oost Azie.
 • Nikon 18 55 review.
 • Schminken kind.
 • WordPress website resetten.
 • Mannen van 52.
 • Vlindermessen.
 • Mama bloggers.
 • Mondbranden vanzelf over.
 • Nissan 2.5 dCi motor.
 • TV simulator blokker.
 • Franz of Austria.
 • Bestel cupcakes.
 • Zwelling naast neus.
 • Nieuwe regels tennis 2020.
 • Selectie Feyenoord 2005.
 • Circus Vegas.
 • Phoenix vs.
 • Vermogen formule.
 • Icarusblauwtje waardplant.
 • Catrice foundation All Matt.
 • Doria Loyce Ragland.
 • Wat is Internetjury.
 • Airbus Frankrijk.
 • Metal Stud vs hout prijs.
 • Gesprek archiveren Messenger.
 • Beeldend kunstenaar.
 • Planten Dendermonde.